fbpx

ข้อตกลงการเป็นติวเตอร์กับจุฬาไกด์ (Chula Guide)

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ที่จะสมัครเป็นติวเตอร์กับจุฬาไกด์ (Chula Guide) ขอยืนยันและตกลงตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
 1. ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงทุกประการ หากภายหลังการตรวจสอบประวัติแล้วทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) พบว่าข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ข้าพเจ้ายินดีให้ทางทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ตัดรายชื่อข้าพเจ้าออกจากการเป็นติวเตอร์ได้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบงานสอนพิเศษที่ทางทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ได้จัดสรรให้ หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับงานสอนพิเศษ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) รับทราบโดยทันที
 3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับเบอร์โทรติดต่อกับผู้เรียนก่อนแล้วจึงชำระค่าแนะนำงานสอนให้กับจุฬาไกด์ (Chula Guide) ในภายหลัง หากข้าพเจ้าไม่ชำระค่าแนะนำภายในวันที่กำหนดตามที่ได้ตกลงกับทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ข้าพเจ้ายินดีให้ทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ระงับงานสอนทุกงานที่ข้าพเจ้าได้รับและตัดชื่อของข้าพเจ้าออกจากการเป็นติวเตอร์ของจุฬาไกด์ (Chula Guide) ได้ทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากข้าพเจ้ายินดีให้ทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) หักกลบลบหนี้ค่าแนะนำค้างชำระดังกล่าวกับเงินจำนวนใด ๆ ที่ทางจุฬาไกด์ (Chula Guide) ต้องชำระให้แก่ข้าพเจ้า (หากมี) ได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว
 4. หากข้าพเจ้าไปสอนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่นัดหมายกับผู้เรียนไว้ ไม่ได้ หรือไปสอนช้ากว่าเวลาที่ได้นัดหมายไว้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครองของผู้เรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 5. ข้าพเจ้าจะเก็บหลักฐานการโอนเงิน (Slip) ทุกครั้ง เพื่อแสดงต่อทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide)
 6. หากข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบต่องานสอนหรือกระทำการใด ๆ อันทำให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของจุฬาไกด์ (Chula Guide) เช่น การนำงานสอนที่ได้รับไปขายหรือโอนต่อให้ติวเตอร์คนอื่น ไปสอนไม่ตรงต่อเวลา เรียกเก็บค่าสอนเกินกว่าอัตราที่จุฬาไกด์ (Chula Guide) กำหนด เป็นต้น ข้าพเจ้ายินดีให้ทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ระงับงานสอนทุกงานที่ข้าพเจ้าได้รับและตัดชื่อของข้าพเจ้าออกจากการเป็นติวเตอร์ของจุฬาไกด์ (Chula Guide) ได้ทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. ข้าพเจ้าจะจดรหัสงานสอนทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังรับงาน เพื่อใช้แจ้งในกรณีที่งานมีปัญหา
 8. กรณีข้าพเจ้ารับงานสอนจากจุฬาไกด์ (Chula Guide) แล้วมีปัญหา ข้าพเจ้าแจ้งให้ทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ทราบทันที โดยข้าพเจ้ามีสิทธิขอรับค่าแนะนำ หรือส่วนต่าง (แล้วแต่กรณี) คืนได้ ดังนี้
  1. หากติวเตอร์รับงานสอนไปแล้ว แต่ผู้เรียนได้ทำการยกเลิกเรียนก่อนวันกำหนดสอน ทางจุฬาไกด์ (Chula Guide) จะคืนเงินค่าแนะนำให้แก่ติวเตอร์เต็มจำนวน
  2. หากผู้เรียนไม่พอใจในการสอนของติวเตอร์ เนื่องจากติวเตอร์ไม่เตรียมตัวมาสอน หรือไม่มีความสามารถในการสอน ทางสถาบันจะคืน "ส่วนต่างของค่าแนะนำ" กล่าวคือ จำนวนเงินค่าแนะนำคงเหลือภายหลังจากทำการหักค่าสอนที่ติวเตอร์ได้รับออกแล้ว
  3. เมื่อติวเตอร์ได้รับเบอร์ติดต่อของผู้เรียนไป แต่ติวเตอร์ทำการติดต่อกลับล่าช้านับตั้งแต่ได้รับเบอร์โทร จนทำให้มีติวเตอร์จากสถาบันอื่น (ที่ไม่ใช่จากจุฬาไกด์ (Chula Guide)) รับงานไปแทน ทางจุฬาไกด์ (Chula Guide) จะหักค่าแนะนำบางส่วนตามดุลยพินิจ
 9. ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ ไม่นำเรื่องค่าแนะนำงานสอนพิเศษไปแจ้งกับผู้ปกครองหรือนักเรียนโดยเด็ดขาด ในกรณีที่งานมีปัญหา ข้าพเจ้าจะแจ้งกับทางทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) เท่านั้น
 10. กรณีข้าพเจ้านำงานสอนไปให้ผู้อื่น โดยไม่แจ้งให้ทางจุฬาไกด์ (Chula Guide) ทราบก่อน แล้วเกิดมีปัญหากับผู้เรียน ข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในปัญหาและความเสียหายทั้งหมดด้วยตนเอง โดยถือว่าทางจุฬาไกด์ (Chula Guide) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 11. หากมีปัญหาหรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ทราบโดยเร็ว และให้ทางจุฬาไกด์ (Chula Guide) เป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดว่าสมควรปฏิบัติเช่นใดต่อไป

คุณสมบัติของติวเตอร์ที่จะสมัครกับทางสถาบัน

 1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ
 2. เป็นผู้ที่มีใจรักการสอน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน เตรียมเอกสารและเตรียมการสอนก่อนทุกครั้ง
 3. สำหรับติวเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์สอน สามารถขอรับคำแนะนำในการเตรียมการสอน หรือการสัมภาษณ์กับทางทีมงานจุฬาไกด์ (Chula Guide) ได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการรับงาน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ที่จะสมัครเป็นติวเตอร์กับจุฬาไกด์ (Chula Guide) ขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติการเป็นติวเตอร์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน

สมัครเรียน