fbpx

ข้อตกลงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ กับจุฬาไกด์ (CHULAguide)

ข้อตกลงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (“ข้อตกลง”) จัดทำขึ้นระหว่าง จุฬาไกด์ (CHULAguide) หรือ ผู้ให้ข้อมูล กับบุคคลที่ยินยอมตามข้อตกลงดังกล่าว (“นักแปล/ผู้รับข้อมูล”) ข้อตกลงนี้มีผล ณ วันที่คุณคลิกเพื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ (“วันที่มีผล”)

โดยผู้รับข้อมูลมีนิติสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลตามการว่าจ้างให้ผู้รับข้อมูลแปล ซึ่งผู้รับข้อมูลตกลงจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูล ที่ผู้รับข้อมูลได้มาอันเนื่องมาจากการทำงานตามการว่าจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันเข้าทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1.   คํานิยาม
“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความถึง บรรดาข้อความ เอกสาร ข้อมูลที่ได้จากการว่าจ้าง ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามการว่าจ้าง ให้ถือว่าเป็นความลับ

ข้อ 2.   การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
2.1 ผู้รับข้อมูลต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วน และอย่างเคร่งครัด ผู้รับข้อมูลจะต้องไม่เปิดเผย ทําสําเนา หรือทําการอื่นใดทํานองเดียวกันแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล

2.2 ผู้รับข้อมูลต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการอันเกี่ยวกับหรือสัมพันธ์กับการดําเนินงานที่มีอยู่ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้รับข้อมูล โดยผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบโดยทันทีที่พบการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกําหนดตามข้อตกนี้ อีกทั้งผู้รับข้อมูลจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ในการเรียกคืนซึ่งการครอบครองข้อมูลที่เป็นความลับ การป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต และการระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับออกสู่สาธารณะ

2.3      ผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกนําไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตหรือถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่น โดยผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับในระดับเดียวกันกับที่ผู้รับข้อมูลใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าการดูแลที่สมควร

2.4      ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาของผู้รับข้อมูล และ/หรือ
บุคคลภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้นทราบถึงความเป็นความลับและข้อจํากัดสิทธิในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และผู้รับข้อมูลต้องดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องผูกพันด้วยสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อกําหนดเช่นเดียวกับหรือไม่น้อยกว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ 3.   การส่งคืน ลบ หรือการทําลายข้อมูลที่เป็นความลับ

เมื่อการดําเนินงานตามการว่าจ้างระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้รับข้อมูลเสร็จสิ้นลง ผู้รับข้อมูลจะต้องส่งมอบข้อมูลที่เป็นความลับและสําเนาของข้อมูลที่เป็นความลับที่ผู้รับข้อมูลได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ให้ข้อมูลโดยพลัน ตลอดจนลบหรือทําลายข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (ถ้ามี) หรือดําเนินการอื่นตามที่ได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูลโดยพลัน ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลทันที และผู้รับข้อมูลจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลตลอดไป แม้ว่าการว่าจ้างสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

ข้อ 4.   การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลฝ่าฝืนข้อกําหนดตามข้อตกลงนี้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ข้อมูล

ข้อ 5.   การบังคับใช้

5.1      ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อกําหนดส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในข้อตกลงนี้ และข้อกําหนดที่เหลืออยู่ในข้อตกลงนี้ ยังคงใช้บังคับและมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์

5.2      ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

สมัครเรียน