เศรษฐศาสตร์
ติว เศรษฐศาสตร์ มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
July 16, 2017
ชีววิทยา มัธยมปลาย
ติว ชีวะ มัธยมปลาย (ม.4, ม.5, ม.6) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
July 25, 2017

ติว PAT 1 ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

pat 1

เรียนพิเศษ PAT 1 กับ ทีมสอนพิเศษ โดยพี่ๆจากสายตรงในคณะที่ต้องการสอบเข้าจากจุฬา ธรรมศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มโอกาสแนะแนวในคณะที่น้องต้องการสอบเข้าด้วย

ข้อสอบ PAT1 คืออะไร?

PAT 1 หรือ Professional Aptitude Test 1 คือ ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ เป็นการวัดความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ คณะที่ต้องคิดคำนวณหรือใช้ตรรกะเยอะๆ เช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็จะนำคะแนน PAT1 มาคิดเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคณะที่ใช้ PAT 1 มีดังนี้

คณะแพทยศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

คณะทันตแพทยศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะพยาบาลศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1 + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT3
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT2 + PAT3

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT2 + PAT6

อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

คณะคหกรรมศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะเภสัชศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2 (มหาวิทยาลัยที่เคยใช้รูปแบบนี้ คือ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เทคโนโลยีความงาม

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้นำนันทาการ การจัดการกีฬา การฝึกสอนกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

ประมง สัตวศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1 + PAT3
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT2 + PAT3
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT1 + PAT2 + PAT3

คณะวิทยาศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ดิจิทัลมีเดีย การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT1 + PAT2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

คณะบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจวิศวกรรม

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

คณะเศรษฐศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

คณะสถิติ สถิติประยุกส์ สถิติธุรกิจ

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะการประกันภัย

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

คณะโลจิสติกส์

– แบบที่ 1 GAT + PAT1
– แบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

คณะพาณิชยนาวี วิทยาการเดินเรือ

– GAT + PAT1 + PAT2

คณะนักบินพาณิชย์ การปฏิบัติการทางการบิน

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

คณะการท่องเที่ยว การโรงแรม

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT5
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT5 + PAT1-7

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT5
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT5
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT3 + PAT5
– รูปแบบที่ 4 GAT + PAT2 + PAT3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT4
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT1 + PAT2 + PAT4

คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนวัติกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1 + PAT2
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

คณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วิทยาลัยสหวิทยาการ

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1

คณะจิตวิทยา

– รูปแบบที่ 1 GAT
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 3 GAT + PAT2

คณะภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

– รูปแบบที่ 1 GAT + PAT1
– รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2

PAT 1 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

(1) ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ พีชคณิต (Algebra) เรขาคณิต (Geometry) Calculus สถิติ ฯลฯ

(2) ความถนัดในการเรียนคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยให้ประสบค วามสำเร็จ เช่น การคิดแบบนักคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (Calculation skills) การอ่านเรื่องทางคณิตศาสตร์แล้วเข้าใจแก้ปัญหาตามกระ บวนการคณิตศาสตร์ (Math Reading Skills) เป็นต้น

แนวข้อสอบ PAT-1

ลักษณะข้อสอบ PAT 1 จะเป็นปรนัย และอัตนัย
 • คะแนนเต็มชุดละ 300 คะแนน เวลาสอบชุดละ 3 ชั่วโมง มีสัดส่วนคะแนน ดังนี้
  ช้อยส์สี่ตัวเลือก 30 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน
  ระบายคำตอบเป็นตัวเลขหรือทศนิยมสั้นๆ 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน
 • เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
 • มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อสอบ
  การจัดสอบ PAT จะจัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นเดือนธันวาคม และต้นเดือนมีนาคมของทุกปี
 • คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด วัดความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 90 และจะวัดในเรื่องความถนัดในการเรียนคณิตศาสตร์อีกร้อยละ 10
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
 • ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • สมการและอสมการ
 • ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล
 • เซต**
 • ระบบจำนวนจริง**
 • ทฤษฎีจำนวน*
 • ตรรกศาสตร์
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน**
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ Trigonometry*
 • เรขาคณิตวิเคราะห์ Geometry*
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ภาคตัดกรวย*
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม*
 • เมตริกซ์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • เวกเตอร์
 • ลำดับและอนุกรม*
 • แคลคูลัส Calculus(ลิมิต ดิฟ อินทิเกรท)*
 • ถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)*
*หัวข้อที่เน้น
**เซ็ต จำนวนจริง ฟังก์ชั่น ชอบเอามาผสมกันออก
6+

ติวเตอร์ทั้งหมด

Comments are closed.