fbpx

เกี่ยวกับกวดวิชา CHULAguide.com


CHULAguide-จุฬาไกด์ เริ่มต้นมาจากการเป็นสื่อกลางการกวดวิชาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนพิเศษ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม เรียนออนไลน์ ตามบ้านหรือสถานที่สะดวก กับพี่ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ ที่ต้องการสอนพิเศษเพื่อหารายได้เสริม ระหว่างเรียนหรือทำงาน โดยติวเข้ม และถ่ายทอดเทคนิค แนวคิดในการเรียน การสอบ ตลอดจนแนะแนวการเรียน การศึกษาต่อ ทำให้น้องๆ มีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จมากกว่าคนอื่น เพราะเราเชื่อว่าการแนะแนวมีความสำคัญไม่แพ้การกวดวิชาเพียงอย่างเดียว

จากการเป็นสื่อกลางการกวดวิชา ทำให้จุฬาไกด์ มีติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สูง และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ ซึ่งมีการพัฒนามาเป็นทีมแปลเอกสารของจุฬาไกด์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้จุฬาไกด์ ยังมีบริการเพิ่มเติม อาทิ เช่น รับรองเอกสารโดยทนายความโนตารี (Notary), รับยื่นเอกสารที่กงสุล โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง

ก่อตั้งจุฬาไกด์


จุฬาไกด์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2552 โดยนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่เคยเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว ทำให้เห็นบรรยากาศการสอน ความต้องการของนักเรียนที่นอกเหนือจากแค่การสอนพิเศษตัวต่อตัว ทำให้จุฬาไกด์มีการปรับปรุง พัฒนาระบบ Platform ความสัมพันธ์ระหวา่งติวเตอร์กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น และได้มีการขยายบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้

ที่มาของคำว่า จุฬาไกด์ CHULAguide


จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า จุฬาไกด์ ถูกก่อตั้งโดย นิสิตเก่าจุฬาฯ และอยากให้คำแนะนำน้องๆ นักเรียนที่เรียนพิเศษกับจุฬาไกด์ จึงทำให้ตั้งคำว่า "CHULAguide", "จุฬาไกด์" ขึ้นมา ซึ่งเว็บไซต์ของจุฬาไกด์นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด

สมัครเรียน