ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

สอนสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Conversation) ฟัง พูด อ่าน (Reading Comprehension)เขียน (writing), สำหรับนักเรียน(นอกเนื้อหาในโรงเรียน)- บุคคลทั่วไป

อัตราค่าเรียนพิเศษ
  • สำหรับนักเรียนประถมถึงมัธยมต้น ชั่วโมงละ 250 บาท
  • สำหรับนักเรียนมัธยมปลายถึงวัยทำงาน ชั่วโมงละ 300 บาท

grammar สำหรับบุคคลทั่วไป วัยทำงาน

1. Parts of Speech

Adjectives ( คำคุณศัพท์ )
ตำแหน่งของคุณศัพท์ (Position)
ชนิดของคุณศัพท์ (Types)
การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ ( Formation)
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison)
Articles ( การใช้ a/an) การใช้ the คำนามที่ไม่ต้องใช้ article Determiners

Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
ชนิดของกริยาวิเศษณ์ ( Types )
การทำให้เป็นกริยาวิเศษณ์ ( Formation )

Nouns (คำนาม)
ชนิดของคำนาม ( Types)
นามนับได้/นับไม่ได้ ( Countable/Uncountable )
นามเอกพจน์/พหูพจน์ ( Singular/Plural) Subject-Verb Agreement

Pronouns (คำสรรพนาม )
ชนิดของคำสรรพนาม (Types)
Verbs ( คำกริยา )
ชนิดของคำกริยา ( Types )
Verb Tenses
Present Tenses
Past Tenses
Future Tenses
Continuous/Non-continuous Verbs
Active & Passive Voices
Moods
Auxiliary or Helping Verbs
Phrasal Verbs
Sequence of Tenses
Participles, Infinitives, Gerunds
Conditional Verb Forms
Linking Verbs

Prepositions ( คำบุพบท)
Direction
Location
Spatial Relationship
Time, Place and to Introduce Objects

Conjunctions ( คำสันธาน )
ชนิดของคำสันธาน ( Types )
2. Sentence Structure (โครงสร้างประโยค)
Basic Sentence Patterns and Types
Basic Parts of Sentences
Independent and Dependent Clauses
Subject and Verb Agreement
Parallel Structure
Sentence Fragments
Sentence Punctuation Patterns
Sentence Diagramming
3. Clauses ( อนุประโยค)
ชนิดของอนุประโยค ( Types)
4. Phrases ( วลี )
ชนิดของวลี (Types)

5. Punctuation & Capitalization
Apostrophes and Quotation Marks
Commas
Hyphens
Other TypesPunctuation
Sentence Puncuation
Capitalization

6. Spelling
7. Spelling 8. Word Building
9. Common Errors in English แบบฝึกหัดรวม
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.