ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ภาษารัสเซีย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

  ในประเทศไทย สถาบันการอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาภาษารัสเซีย ได้แก่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษารัสเซีย
 • มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ภาควิชาภาษาตะวันตก
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย (русский язык) ถือเป็นหนึ่งในหกภาษาราชการที่ใช้สื่อสารกันในองค์การสหประชาติ ได้แก่ รัสเซีย อาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน ใช้สื่อสารการในประเทศรัสเซียและประเทศที่เคยรวมอยู่ในสหภาพ โซเวียต อาทิ ยูเครน คาซัคสถาน เบลารุส คีร์กีซสถาน และผู้อพยพชาวรัสเซียในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีผู้พูดมากถึง 200 กว่าล้านคนทั่วโลก

อักษรที่ใช้เขียนภาษารัสเซียเรียกว่าอักษรซีริลลิก มีอยู่ทั้งหมด 33 ตัวด้วยกัน ดังต่อไปนี้
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

  ตัวอักษรรัสเซียมีทั้งสิ้น 33 ตัว สามารถแยกออกได้ ดังนี้
 • พยัญชนะ 21 ตัวคือ Б В Г Д Ж З Й К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ
 • สระ 6 ตัวคือ А И О У Ы Э
 • อักษรผสมระหว่างพยัญชนะกับสระ4 ตัวคือ Е Ё Ю Я
 • เครื่องหมาย 2 ตัวคือ Ъ Ь
หาก มองจากลักษณะภายนอกแล้วจะมีบางตัวอักษรที่คล้ายคลึงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ แต่ในการออกเสียงภาษารัสเซียจะออกเสียงแตกต่างจากภาษาอังกฤษอย่างสิ้นเชิง

ไวยากรณ์เบื้องต้นในภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซียมีลักษณะคล้ายกับภาษาอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงเพศ พจน์ กาล การก แม้ว่าในหลายภาษาในตระกูลเดียวกันกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้หายไปบ้าง แต่ในภาษารัสเซียรวมทั้งภาษาสลาวิกอื่น ๆ ยังคงมีกฎเหล่านี้อยู่ มีการเปลี่ยนรูปคำมาก การเรียงประโยคเป็นการผสมอิทธิพลระหว่างภาษาโบสถ์สลาโวนิกกับภาษาในยุโรปตะวันตก
infinitive работать ทำงาน
รูปปัจจุบัน รูปอดีต
Я (สรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน์) работаю ช работал ญ работала
Ты (สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์) работаешь ช работал ญ работала
Он (สรรพนามเพศชายบุรุษที่ 3 เอกพจน์)

работает работал
Она (สรรพนามเพศหญิงบุรุษที่ 3 เอกพจน์) работает работала
Мы (สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์) работаем работали
Вы (สรรพนามบุรุษที่ 2 พหูพจน์) работаете работали
Они (สรรพนามบุรุษที่ 3 พหูพจน์) работают работали

นอกจากนี้แล้ว กริยาภาษารัสเซีย ยังมีรูปสมบูรณ์ และ ไม่สมบูรณ์ โดยกริยาสมบูรณ์เน้นที่ผลของการกระทำกริยาตัวนั้นๆ ได้แก่ прочитать หมายถึง อ่าน (จบแล้ว)

ประโยคตัวอย่าง
Я прочитал эту книгу. (ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว)
ส่วนกริยาไม่สมบูรณ์เน้นที่ขั้นตอนของการกระทำกริยาตัวนั้นๆ ได้แก่ читать หมายถึง อ่าน

ประโยคตัวอย่าง
Я читаю эту книгу. ฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ (เริ่มอ่านแล้ว และ ยังอ่านไม่จบเล่ม)
อนึ่ง กาลของกริยาสมบูรณ์มีเพียง 2 กาล คือ อดีต และ อนาคต ต่างจากกริยาไม่สมบูรณ์ ที่มี อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต (กาลอนาคตใช้ กริยา быть มาขยายข้างหน้ากริยารูป infinitive โดยผันกริยา быть ตามประธาน กาลปัจจุบัน (เช่น Я буду, ты будешь...они будут)

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.