ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สอบเข้า ป.1 ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

บริการติวสอบเข้า ป.1 รร.สาธิตหรือคาทอลิก ไทย อังกฤษ เลข เตรียมความพร้อม

เนื้อหาที่สอน

 1. ทักษะกระบวนความคิด
  อนุกรมแถวเดียว อนุกรมวงกลม อนุกรมเก้าช่อง  ลูกเต๋า ความสัมพันธ์สองแกน  การใช้สัญลักษณ์  และการแยกประเภท
 2. ทักษะการสังเกต
  ภาพซ้อน เงาซ้อน   ภาพหมุน ภาพเหมือน ภาพ 2 มิติ ภาพตรงข้าม ภาพสะท้อน ต่อจุด  การจับคู่   การต่อภาพ
 3. ทักษะทางคณิตศาสตร์
  การนับจำนวน นับทีละเท่าๆกัน  การนับบล็อก  ฝึกเล่นโดมิโน  เปรียบเทียบเวลา ปริมาตร  ระยะทาง น้ำหนัก  เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงต่างๆ พื้นที่ว่าง
 4. ความรู้รอบตัวต่าง ๆ
  โดยการสอนจะสอดแทรกเสริมจากเนื้อหาที่เรียน เช่น เรื่องรอบ ๆ ตัว สิ่งมีชีวิต วันสำคัญ และเหตุการณ์ต่าง ๆ    ในปัจจุบัน เป็นต้น

หลักการสอน

 1. ฝึกสมาธิในการฟัง และคิดวิเคราะห์ จับใจความและประเด็นสำคัญ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ เสริมสร้างไหวพริบ ช่วยสร้างความมั่นใจ กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออก
 2. เสริมสร้างความพร้อมในการทำข้อสอบและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ เด็กจะเรียนรู้และทำความเข้าใจจากหลักการจริง โดนผ่านสื่อการสอน และผู้สอนอย่างใกล้ชิด
 3. ทำแบบฝึกหัดแนวข้อสอบและประเมินผลความเข้าใจและแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด
 4. ในบทเรียนจะสอดแทรกความรู้รอบตัว เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนุกสนานในชั้นเรียน และเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาที่สูงขึ้น
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.