ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว เคมี มัธยมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เคมี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ตามหลักสูตรสสวท.*
หมายเหตุ* สำหรับหลักสูตร หรือการลำดับเนื้อหาของแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไป ดังนั้นควรแจ้งเนื้อหากับทางติวเตอร์ก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา เคมี ม.4

เคมี ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรสสวท. เล่ม 1) เคมี ม.4 เทอม 2 (หลักสูตรสสวท. เล่ม 2)
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
 1. ธาตุในตารางธาตุ
 2. มวลอะตอม
 3. มวลโมเลกุล
 4. โมล
บทที่ 2 พันธะเคมี
 1. พันธะโลหะและสมบัติ
 2. พันธะไอออนิก
 3. พันธะโควาเลนต์
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 1. สมบัติของธาตุตามตารางธาตุและตามหมู่
 2. ธาตุทรานซิชัน
 3. เลขออกซิเดชัน
 4. สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบ
 5. ธาตุกัมมันตรังสี
บทที่ 4  ปริมาณสัมพันธ์
 1. มวลอะตอม
 2. โมเลกุล
 3. โมล
 4. สารละลาย
 5. การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
 6. สมการเคมีและรูปแบบของปฏิกิริยาเคมี
 7. การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 5  ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
 1. สถานะของสาร
 2. สมบัติของของแข็ง
 3. สมบัติของของเหลว
 4. สมบัติของแก๊ส
 5. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส

เนื้อหากวดวิชา เคมี ม.5

เคมี ม.5 เทอม 1(หลักสูตรสสวท. เล่ม 3) เคมี ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรสสวท. เล่ม 4)
บทที่ 1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 1. ทฤษฎีการชน
 2. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 3. กฎอัตรา
บทที่ 2 สมดุลเคมี
 1. การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
 2. ภาวะสมดุล
 3. ค่าคงที่สมดุล
 4. ปัจจัยที่มีผลในการรบกวนสมดุล
บทที่ 3 กรดเบส
 1. ทฤษฏีกรด-เบส
 2. คู่กรด คู่เบส
 3. การแตกตัว
 4. pH และ pOH ของสารละลาย
 5. ปฎิกิริยาระหว่างกรดและเบส
 6. อินดิเคเตอร์
 7. การไตเตรต
บทที่1 ไฟฟ้าเคมี 1-2
 1. การถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างธาตุ
 2. ปฎิกิริยารีดอกซ์
 3. การดุลสมการ
 4. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
 5. ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
 6. การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
บทที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมเคมี
 1. สินแร่และการถลุงแร่
 2. แร่รัตนชาติ
 3. การผลิตเกลือ
 4. การใช้ประโยชน์จากเกลือแกงในอุตสาหกรรม

เนื้อหากวดวิชา เคมี ม.6

เคมี ม.6 เทอม 1 เคมี ม.6 เทอม 2
บทที่ 1 สารประกอบคาร์บอน ชีวโมเลกุล
 1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 2. การอ่านชื่อ
 3. สมบัติไอโซเมอร์
 4. หมู่ฟังก์ชัน
 5. คาร์โบไฮเดรต
 6. โปรตีน
 7. ลิพิด
 8. สารซักล้าง
 9. สารพันธุกรรม
บทที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
 1. ปิโตรเลียม
 2. น้ำมันเชื้อเพลิง
 3. พอลิเมอร์
 4. พลาสติก
 5. เส้นใย
 6. ยาง
 

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.