ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สังคม มัธยมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ม.4

สังคมศึกษา ม.4 เทอม 1 (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) สังคมศึกษา ม.4 เทอม 2
(หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม)
 1. ประวัติและความสำคัญของศาสนาต่างๆ
 2. หลักธรรมของศาสนาต่างๆ
 3. พุทธศาสนสุภาษิต
 4. พระไตรปิฎก
 5. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ
 6. ชาดก
 7. หน้าที่ชาวพุทธ
 8. วันสำคัญทางศาสนาและศาสนพิธี
 9. ศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
 10. หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
 1. การเป็นพลเมืองดี
 2. สิทธิมนุษยชน
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
 4. สังคม สังคมไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 5. ความรู้เกี่ยวกับรัฐ
 6. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ
 7. การเมืองการปกครองไทย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ม.5

สังคมศึกษา ม.5 เทอม 1 (ภูมิศาสตร์) สังคมศึกษา ม.5 เทอม 2 (เศรษฐศาสตร์)
 • ภูมิศาสตร์กายภาพ
 • ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
 • สภาพภูมิศาสตร์ภาคเหนือ
 • สภาพภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สภาพภูมิศาสตร์ภาคกลาง
 • สภาพภูมิศาสตร์ภาคตะวันออก
 • สภาพภูมิศาสตร์ภาคใต้
 • สภาพภูมิศาสตร์ภาคตะวันตก
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
 • ระบบเศรษฐกิจ
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย
 • การเงินและการธนาคาร
 • การคลังรัฐบาล
 • การพัฒนาเศรษฐกิจ
 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ม.6

 สังคมศึกษา ม.6 เทอม 1 (ประวัติศาสตร์) สังคมศึกษา ม.6 เทอม 2
 • ประวัติศาสตร์สากล
 • ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 • อารยธรรมโลกยุคโบราณ
 • พัฒนาการของยุโรปสมัยกลางและสมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
 • พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่ และสมัยแห่งการปฏิวัติ
 • ความขัดแย้ง
 • ความร่วมมือเพื่อสันติภาพและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
 

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.