ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ไทย มัธยมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ม.4

ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 ภาษาไทย ม.4 เทอม 2
หลักภาษาไทย เรื่องพื้นฐานความรู้ทางการสื่อสาร การสื่อสารด้วยภาษาไทย ทักษะในการรับและส่งสาร การพัฒนาสมรรถภาพการฟัง,การพูดขั้นพื้นฐาน การอ่านให้ผู้อื่นฟัง การสื่อสารผ่านจดหมาย การย่อความ การรับและส่งสารเกี่ยวกับกิจธุระ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง การพิจารณาบทความ มหาเวสสันดรชาดก , มงคลสูตรคำฉันท์ , หัวใจชายหนุ่ม , นมัสการมาตาปิตุคุณ และนมัสการอาจาริยคุณ ,พระบรมราโชวาท , ธรรมาธรรมะสงคราม , เสนาะฉันท์ , สวรรค์ชั้นกวี , เมื่อหัวถึงหมอน , คำมูล , คำประสม , คำซ้อน ,คำซ้ำ , การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน , งานประพันธ์ , ภาษาต่างประเทศอื่นๆ , บาลี – สันสกฤต ,เรียงความโลกส่วนตัว , การสื่อสารเพื่อธุรกิจ , การเพิ่มคำ , คำไทยแท้ , ประโยคภาษาต่างประเทศ , การอ่านแบบง่าย

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ม.5

ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 ภาษาไทย ม.5 เทอม 2
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี , บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา , โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน ,คัมภีร์ฉันทศาสตร์ , การร้อยเรียงประโยค , การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค , การสร้างคำประสม , คำซ้อน , คำซ้ำ ,คำสมาส–สนธิ , คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร , ประโยคความเดียว / ความรวม / ความซ้อน , พยางค์ , คำแผลง ,การพูด , การถาม , การตอบ , การเขียนรายงาน , การเขียนบรรณานุกรม , ความคิดกับภาษา , การเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ ,การพูดต่อหน้าชุมชน , การอ่านจับใจความสำคัญ ลิลิตตะเลงพ่าย , โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน , แพทยศาสตร์สงเคราะห์ , กวินทรปณิธาน(เสริม:นิราศเมืองแกลง , นิราศภูเขาทอง , อิสราชคำฉันท์) , ประโยคฟุ่มเฟือย , คำทับศัพท์ , ร้อยเรียงประโยค ,เคราะห์คำประพันธ์ , โคลง , กลอน , กาพย์ , ฉันท์ , ร่าย , วิธีสื่อสารในที่ประชุม (ศัพท์ วาระ มารยาท) , ความคิดกับภาษา ,การเขียนเชิงวิเคราะห์ , เรียงความโลกสาธารณะ , การฟัง , การอ่านให้เกิดวิจารณญาณ , การย่อความ (แบบยาก) , สมาส-สนธิ ,ประโยค , การพูด , คำเป็น-คำตาย , ครุ-ลหุ , คำต่างประเทศ , บาลี-สันสกฤต , อินทรวิเชียรฉันท์ , สุรางคนางค์

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ม.6

ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 ภาษาไทย ม.6 เทอม 2
กาพย์เห่เรือ , สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ , ไตรภูมิพระร่วง , ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ,สามัคคีเภทคำฉันท์ ,วารีดุริยางค์ , พันธกิจของภาษา , ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของภาษา , ระดับภาษา , ราชาศัพท์ ,คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาอื่น , เหตุผลกับภาษา , คำ ๗ ชนิด, ชนิดของประโยค (เดียว รวม ซ้อน) ,ความงามกับภาษา (ภาพพจน์ – อธิบาย – บรรยาย – พรรณนา – โน้มน้าวใจ) , พยางค์ , การสร้างคำ , ทรรศนะ , การโต้แย้ง ,การแต่งฉันท์ , โคลง , การประชุม , เรียงความ , ย่อความ , ภาษากับความคิด , เรียงความในโลกจินตนาการ+โลกอุดมคติ ,คำทับศัพท์ , สำนวนสุภาษิต ,ครุ-ลหุ ,คำเป็น-คำตาย หลักภาษาไทยและวรรณวิจักขณ์ เรื่องประโยชน์และอิทธิพลของภาษา ความงามในภาษา ภาษากับเหตุผล การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ แนวคิดและค่านิยมในวรรณกรรม ราชาภิสดุดี พระเวสสันดรชาดก มงคลสูตรคำฉันท์ วรรณนากาลามสูตร ขุนช้างขุนแผน วารีดุริยางค์ การส่งเสริมการเกษตรของไทย

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.