ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ฟิสิกส์ มัธยมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

ฟิสิกส์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544*
หมายเหตุ* สำหรับหลักสูตร หรือการลำดับเนื้อหาของแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไป ดังนั้นควรแจ้งเนื้อหากับทางติวเตอร์ก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา ฟิสิกส์ ม.4

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
บทที่ 1 บทนำ
 1. ปริมาณทางฟิสิกส์
 2. หน่วย ในระบบนานาชาติ
 3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์
 4. องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 5. การคูณเวกเตอร์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 1. ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)
 2. สูตรการเคลื่อนที่(Formulas of Rectilinear)
 3. การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)
 4. กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)
บทที่ 3 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่
 1. การหาแรงลัพธ์
 2. การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง
 3. การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง
 4. การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่
 5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 6. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
 7. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2
 8. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3
 9. แรงเสียดทาน
 10. สมดุลของแรง
 11. สมดุลต่อการเคลื่อนที่ (translationalequilibrium)
 12. สมดุลต่อการหมุน (rotational equilibrium)
บทที่ 1 สมดุลกล
 1. สมดุลสถิต (Static Equilibrium)
 2. สมดุลจลน์ (Kinetic Equilibrium)
บทที่ 2 งานและพลังงาน
 1. งาน ( Work )
 2. กำลัง ( Power )
 3. พลังงาน ( Energy )
 4. กฎการอนุรักษ์พลังงาน ( Law Of Conservation Of Energy )
บทที่ 3 การชนและโมเมนตัม
 1. ความหมายของโมเมนตัม
 2. แรงและการเปลี่ยนแปลงทางโมเมนตัม
 3. การดลและแรงดล
 4. การหาการดลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
 5. การชน
 6. การชนยืดหยุ่นสมบูรณ์
 7. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
 8. การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล

เนื้อหากวดวิชา ฟิสิกส์ ม.5

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2
บทที่ 1 การเคลื่อนที่ 2 มิติ โปรเจคไตล์ วงกลม การหมุน
 1. การเคลื่อนที่บนระนาบ
 2. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
 3. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
 1. ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการเคลื่อนที่แบบวงกลม
 3. การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง
 4. ลูกตุ้มอย่างง่าย
 5. พลังงานของซิมเปิลฮาร์มอนิก
บทที่ 3 สมบัติเชิงกลของสาร
 1. สมบัติเชิงกลของของแข็ง
 2. สมบัติเชิงกลของของเหลว
บทที่ 4 ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์
 1. กฏข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์
 2. ก๊าซในอุดมคติ
 3. ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ
 4. กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
 5. ความดัน อุณหภูมิของก๊าซ
 6. ระยะทางเฉลี่ย
 7. ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค
บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
 1. กฎของคูลอมบ์
 2. สนามไฟฟ้า
บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแส
 1. การนำไฟฟ้าตัวนำ
 2. กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
 3. กฎของโอห์ม
 4. ความต้านทานและสภาพต้านทาน
บทที่ 3 ไฟฟ้าแม่เหล็ก
 1. แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
 2. สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
 3. แรงที่กระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
 4. แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า
 5. กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 6. หม้อแปลงทางไฟฟ้า

เนื้อหากวดวิชา ฟิสิกส์ ม.6

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2
บทที่ 1 ปรากฏการณ์คลื่น
 1. ชนิดของคลื่น
 2. ส่วนประกอบของคลื่น
  • สันคลื่น (Crest)
  • ท้องคลื่น (Crest)
  • แอมพลิจูด (Amplitude)
  • ความยาวคลื่น (wavelength)
  • ความถี่ (frequency)
  • คาบ (period)
  • อัตราเร็วของคลื่น (wave speed)
 3. สมบัติของคลื่น (wave properties)
  • การสะท้อน (reflection)
  • การหักเห (refraction)
  • การเลี้ยวเบน (diffraction)
  • การแทรกสอด (interference)
บทที่ 2 เสียงและการได้ยิน
 1. คุณสมบัติของเสียง
 2. การเกิดคลื่นเสียงและการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
 3. บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง
 4. การสั่นพ้อง (Resonance)
บทที่ 3 แสงและการมองเห็น
 1. แสงและการเกิดภาพ
 2. แสงและการหักเห
 3. เลนส์
 4. เส้นใยนำแสง เลเซอร์
 5. ความสว่างและการมองเห็น
บทที่ 1 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 1. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 2. สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 3. คลื่นวิทยุ
  • คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ
  • รังสีอินฟาเรด (infrared rays)
  • แสง (light)
  • รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet rays)
  • รังสีเอกซ์ (X-rays)
  • รังสีแกมมา (Y-rays)
บทที่ 2 สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
 1. การแทรกสอดของแสง
 2. เกรตติ้ง
 3. ระยะห่างแนวกลางของช่องคู่และช่องเดี่ยว
 4. โพลาไรเซชัน
บทที่ 3 ฟิสิกส์อะตอม
 1. แบบจำลองของ
 2. แบบจำลองของทอมสัน
 3. การทดลองของทอมสัน
 4. แบบจำลองชองรัทเทอร์ฟอร์ด
บทที่ 4 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 1. แบบจำลองของนิวเคลียส
 2. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 3. พลังงานนิวเคลียร์
 4. รังสีคอสมิก

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.