ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว แคลคูลัส มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใชสอนพิเศษตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

แคลคูลัส 1 (เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร
 • อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย
 • การอินทิเกรต
 • ฟังก์ชันอดิศัย
 • การประยุกต์ของอินทิกรัล
 • อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
แคลคูลัส 2 (เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • ลำดับและอนุกรมของจำนวน
 • อนุกรมกำลัง
 • ปริภูมิสามมิติ
 • ฟังชั่นของหลายตัวแปร
 • อินทิกรัลของฟังชันของสองตัวแปร
 • สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
แคลคูลัส 3 (เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ
 • พิกัดเชิงขั้ว
 • แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของหลายตัวแปร
 • ปริพันธ์หลายชั้น
 • ปริพันธ์ตามเส้น
สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) (เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
 • สมการเอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
 • สมการไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
 • การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นอันดับสอง
 • สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
 • ฟังก์ชันพิเศษ
 • การแปลงลาปลาซ
 • ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
 • อนุกรมฟูเรียร์
 • สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
 • ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

* เนื้อหาในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแจ้งเนื้อหาติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนทำการสอนได้

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.