ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว เคมี มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

พื้นฐานเคมี 1(เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • เครื่องมือที่ใช้ในวิชาเคมี
 • อะตอม โมเลกุล และไอออน
 • ปฏิกิริยาเคมี 1 : สมการเคมีและปฏิกิริยาในสารละลายในน้ำ
 • ปฏิกิริยาเคมี 2 : ความสัมพันธ์เชิงมวล
 • สถานะแก๊ส
 • อุณหเคมี
 • ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างต่างๆ
 • พันธะเคมี 1 : แนวคิดพื้นฐาน
 • พันธะเคมี 2 : โครงสร้างโมเลกุลและออร์ปิทัลโมเลกุล
 • แรงระหว่างโมเลกุลในของเหลวและของแข็ง
 • สมบัติทางกายภาพของสารละลาย
 • จลนศาสตร์ของเคมี
 • สมดุลเคมี
 • เอนโทรปี พลังงานอิสระ และสมดุล
พื้นฐานเคมี 2(เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • กรดและเบส : สมบัติทั่วไป
 • สมดุลกรด-เบส
 • สมดุลการละลาย
 • เคมีในบรรยากาศ
 • ไฟฟ้าเคมี
 • โลหะวิทยาและเคมีของโลหะ
 • ธาตุอโลหะและสารประกอบของอโลหะ
 • เคมีของโลหะแทรนซิซันและสารประกอบเชิงซ้อน
 • เคมีนิวเคลียร์
 • เคมีอินทรีย์
 • พอลิเมอร์อินทรีย์สังเคราะห์และพอลิเมอร์อินทรีย์ธรรมชาติ

* เนื้อหาในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแจ้งเนื้อหาติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนทำการสอนได้

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.