ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สถิติ มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

ความน่าจะเป็นและสถิติ(เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • ความน่าจะเป็น
 • ตัวแปรสุ่ม
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นต่อเนื่อง
 • การสุ่มตัวอย่าง
 • การประมาณค่า
 • การทดสอบสมมติฐาน
 • การสุ่มเพื่อยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวน
 • การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์

* เนื้อหาในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแจ้งเนื้อหาติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนทำการสอนได้

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.