ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ฟิสิกส์ มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

พื้นฐานฟิสิกส์ 1(เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • จลศาสตร์
 • พลศาสตร์ของวัตถุ
 • งานและพลังงาน
 • การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง
 • การแกว่ง
 • คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น
 • เสียง
 • ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
 • อุณหพลศาสตร์
 • ปรากฎการณ์ขนส่ง
 • ของไหล
 • เวกเตอร์
พื้นฐานฟิสิกส์ 2(เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • ไฟฟ้าสถิต
 • ไฟฟ้ากระแสตรง
 • สภาพนำไฟฟ้า
 • แม่เหล็ก-ไฟฟ้า
 • สารแม่เหล็ก
 • ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • อิเลกโทรนิกส์เบื้องต้น
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • แสง
 • ทัศนศาสตร์กายภาพ
 • ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
 • ฟิสิกส์ควอนตัม
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์

* เนื้อหาในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแจ้งเนื้อหาติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนทำการสอนได้

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.