ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ชีวะ มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใชสอนพิเศษตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

พื้นฐานชีววิทยา 1(เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • พื้นฐานของวิชาชีววิทยาต้องพึ่งวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • โภชนาการ
 • พลังงานในชีวิต
 • ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การย่อยอาหาร
 • การลำเลียงสารในสัตว์
 • การแลกเปลี่ยนก๊าซ
 • การขับถ่าย
พื้นฐานชีววิทยา 2(เนื้อหาตามหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)*
 • การสืบพันธุ์
 • การเจริญเติบโต
 • การถ่ายทอดลักษณะกรรมพันธุ์
 • การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
 • ระบบประสาท
 • ฮอร์โมน
 • พฤติกรรม
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
 • นิเวศวิทยา
 • วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 • อนุกรมวิธาน

* เนื้อหาในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแจ้งเนื้อหาติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนทำการสอนได้

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.