ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว กฎหมาย มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

หลักสูตรเนื้อหาต่างๆดังกล่าวนี้ใช้สำหรับสอบประจำภาค ตลอดจนเจาะลึกเนื้อหาบางส่วนเพื่อตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตยสภา

หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
มูลหนี้ 1-2 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายเอกเทศสัญญาสำคัญ 1-2 กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ผลแห่งหนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
กฎหมายลักษณะทรัพย์ กฎหมายปกครอง
กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว นิติปรัชญา
กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายอาญาหลักทั่วไป กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
กฎหมายอาญาภาคความผิด กฎหมายภาษีอากร
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.