ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สังคม ประถมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ป.4

สังคมศึกษา ป.4 เทอม 1 สังคมศึกษา ป.4 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ศาสนาที่เรานับถือ
เรื่องควรรู้ของศาสนา
ศาสนา
พระพุทธประวัติ
หลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คุณความดีคือหลักธรรม
คุณค่าของการทำความดี
การทำความดีของบุคคลที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
การรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
มารยาทชาวพุทธ
ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ น้อมนำจิตใจให้สงบสบาย
สติสัมปชัญญะ
การฝึกสมาธิเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การเมืองการปกครองในท้องถิ่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปกครองของไทย
การปกครองท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ สิทธิ เสรีภาพ และกฎหมายที่ควรรู้
หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
กฎหมายที่ควรรู้
สิทธิพื้นฐานของเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ทรัพยากร
การใช้ทรัพยากรกับระบบเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
การออมและการลงทุนในระบบสหกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เศรษฐกิจท้องถิ่น สถาบันการเงินและการธนาคาร
เศรษฐกิจในท้องถิ่น
การใช้เงินในการพัฒนาท้องถิ่น
ภาษี
สถาบันการเงินและการธนาคาร
สินเชื่อเพื่อการบริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของประชากรในจังหวัด
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานในจังหวัด
วิถีชีวิตของคนในจังหวัด
ผลงานสำคัญที่เกิดจากการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติและความเป็นมาของจังหวัดของเรา
ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในจังหวัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การนับวัน เดือน ปี แบบไทยและสากล
การนับปีศักราช
แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัยที่มีต่อการพัฒนาชาติไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เครื่องมือทางภูมิศาสตร
แผนที่
แผนผัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ
การจัดการกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ป.5

สังคมศึกษา ป.5 เทอม 1 สังคมศึกษา ป.5 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ศาสนาที่เรานับถือ
ความสำคัญและประโยชน์ของศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธประวัติ
ประวัติพุทธสาวก
ชาดกที่ควรรู้
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คุณความดีคือหลักธรรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนสุภาษิต
พระไตรปิฎกและคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ น้อมนำจิตใจให้สงบสบาย
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
หน้าที่ชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
ศาสนพิธี
ชาวพุทธตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การเมืองการปกครองในท้องถิ่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อำนาจอธิปไตย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครองในท้องถิ่น
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในสังคม
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ สิทธิ เสรีภาพ และกฎหมายที่ควรรู้
สถานภาพของบุคคลในท้องถิ่น
บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
สิทธิเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจเพื่อการบริโภค
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อการบริโภค
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
สหกรณ์ชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เศรษฐกิจชุมชนกับสถาบันการเงินและการธนาคาร
เงินและค่าของเงิน
สถาบันการเงินและการธนาคารในจังหวัด
ระบบสินเชื่อ
ระบบเศรษฐกิจ
การตลาด
ภาษีกับชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคต่าง ๆ
การตั้งถิ่นฐานและความเป็นมาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรในประเทศไทย
ภูมิปัญญาไทยในภูมิภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การอ่าน การเขียน และการนับทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
การใช้ทศวรรษและศตวรรษทั้งแบบพุทธศักราชและคริสต์ศักราช

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ความเป็นมาของชาติไทยในสมัยอยุธยา
ความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยา
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยอยุธยา
เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยา
บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แผนที่
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์อื่นๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการของสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดของเรา
มิติสัมพันธ์เชิงทำเลที่ตั้ง
จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคของประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อวิถี ชีวิตของคนในจังหวัด
ผลจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
การดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ป.6

สังคมศึกษา ป.6 เทอม 1 สังคมศึกษา ป.6 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ศาสนาที่เรานับถือ
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระพุทธประวัติ
ประวัติพุทธสาวก
ชาดกที่ควรรู้
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ คุณความดีคือหลักธรรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนสุภาษิต
พระไตรปิฎกและคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ น้อมนำจิตใจให้สงบสบาย
การทำจิตให้สงบ
หน้าที่ชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
ศาสนพิธี
ชาวพุทธตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองดีของประเทศ
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การเมืองการปกครองของไทยและกฎหมายที่ควรรู้ใน ชุมชน
การเมืองการปกครองของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เศรษฐกิจก้าวหน้า
วิธีการและการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง
ผลดีและผลเสียของระบบสินเชื่อ
สหกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากร
บทบาทและความสำคัญของการบริโภค
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เงินทองเป็นของมีค่า
เงินในระบบเศรษฐกิจ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
การนับทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
การศึกษาความเป็นมาของชาติไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ อาณาจักรธนบุรีและรัตนโกสินทร์
กรุงธนบุรี
กรุงรัตนโกสินทร์
บุคคลสำคัญในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แผนที่
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ภูมิภาคของประเทศไทย
ลักษณะกายภาพของประเทศไทยเชิงทำเลที่ตั้ง
ลักษณะกายภาพของภูมิภาคในประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาต
ความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากร ธรรมชาติ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.