ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สังคม ประถมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ป.1

สังคมศึกษา ป.1 เทอม 1 สังคมศึกษา ป.1 เทอม 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาเรื่องครอบครัว
 • ครอบครัวของฉัน
 • เด็กดีของครอบครัว
 • ข้อตกลงในครอบครัว
 • เรียนรู้เรื่องราวของตนเองและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รอบรั้วโรงเรียนเรา
 • โรงเรียนของเรา
 • ห้องเรียนของฉัน
 • ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน
 • ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไม่ขัดสนเรื่องใช้จ่าย
 • ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
 • พออยู่ พอกิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • สิ่งแวดล้อมของเรา
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • การพึ่งพากันทางธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ย้อนสู่กาลเวลา
 • วัน เวลาของฉัน
 • เรียนรู้เรื่องปฏิทิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เราเป็นคนไทย
 • สัญลักษณ์ของชาติไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรามีศาสนา
 • ศาสนาที่สำคัญที่ฉันรู้จัก
 • พุทธประวัติโดยสังเขป
 • ชาดก (วัณณุปถชาดก สุวัณณสามชาดก)
 • วัด...ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
 • การปฏิบัติตนของชาวพุทธ
 • พุทธสาวก พุทธสาวิกา (สามเณรบัณฑิต)
 • ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี)
 • ประวัติวันสำคัญทางศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มุ่งหาความดี
 • พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
 • หลักคำสอนที่สำคัญ โอวาท ๓ (เบญจศีล, เบญจธรรม, สังคหวัตถุ ๔, กตัญญูกตเวที, มงคล ๓๘, บริหารจิต และเจริญปัญญา)
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รู้วิธีฝึกปัญญา
 • สติสัมปชัญญะ
 • สมาธิ
 • การสวดมนต์และการแผ่เมตตา

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ป.2

สังคมศึกษา ป.2 เทอม 1 สังคมศึกษา ป.2 เทอม 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอยู่ร่วมกัน
 • ครอบครัวไทย
 • ยอมรับในความแตกต่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวดีมีรายได้
 • ทำงานดีมีรายได้
 • รายได้ของครอบครัวมาจากการผลิตและการบริการ
 • ครอบครัวคือผู้ผลิตและผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ฉลาดซื้อฉลาดใช้
 • การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
 • การค้าขายแบบเสรี
 • การวางแผนใช้จ่ายของครอบครัว
 • บันทึกรายรับ-รายจ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • สิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • สิ่งแวดล้อมทางสังคม
 • การปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 • วัฒนธรรมของชุมชน
 • วัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรามีศาสนา
 • พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
 • พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติถึงการออกผนวช
 • ชาดก (วรุณชาดก วานรินทชาดก)
 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มุ่งหาความดี
 • ศรัทธาในพระคุณของพระรัตนตรัย
 • หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โอวาท ๓ (เบญจศีล, เบญจธรรม, หิริ-โอตตัปปะ, สังคหวัตถุ ๔, ฆราวาสธรรม ๔, มงคล ๓๘, บริหารจิต และเจริญปัญญา)
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รู้วิธีฝึกปัญญา
 • สติและสมาธิ
 • หน้าที่ชาวพุทธ
 • มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
 • ศาสนพิธี
 • พุทธสาวก พุทธสาวิกา (สามเณรราหุล)
 • ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ป.3

สังคมศึกษา ป.3 เทอม 1 สังคมศึกษา ป.3 เทอม 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๑ เรามีศาสนา
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของสังคมไทย
พุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรถึงปรินิพพาน
พุทธสาวก พุทธสาวิกา (สามเณรสังกิจจะ)
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาการทำความดี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๓ เรื่องน่ารู้สำหรับชาวพุทธ
แนะนำพระไตรปิฎก
เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
ชาดก (อารามทูสชาดก มหาวาณิชชาดก)
พุทธศาสนสุภาษิต
คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๑.๔ วิถีชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ศาสนพิธี
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระพุฒาจารย์, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตใน สังคม
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๒.๑ ศึกษาเรื่องชุมชน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตำบล
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในระดับตำบล
การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในตำบล
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในตำบล
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๒.๒ สิทธิ เสรีภาพ และกฎหมายที่ควรรู้
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว
สิทธิเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๓.๑ ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
การกระจายรายได้ของตนเองและครอบครัว
ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างฉลาด คุ้มค่า และมีคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๓.๒ ชุมชนดีมีรายได้
ทำงานดีมีรายได้
การแลกเปลี่ยนสินค้า
หน้าที่ของธนาคาร
ภาษี
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๔.๑ เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
การนับวัน เดือน ปี แบบไทย
การศึกษาเรื่องราวของชุมชน
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๔.๒ การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของคนในชุมชน
ลักษณะการดำเนินชีวิตของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๔.๓ ความเป็นมาของชาติไทยและบุคคลสำคัญ
ความเป็นมาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของชาติ ไทย
ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญของท้องถิ่นในอดีตและ ปัจจุบัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๕.๑ รู้จักชุมชน
ชุมชนของฉัน
แผนผังและแผนที่
การวัดระยะเพื่อทำแผนผังและแผนที่
หน่วยการเรียนย่อยที่ ๕.๒ สิ่งแวดล้อมรอบตัว
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน
สิ่งแวดล้อมทางสังคม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.