ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว TOEIC ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

TOEIC คืออะไร | แนวข้อสอบ TOEIC | ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC
ตารางสอบ TOEIC | กวดวิชา/ติวเข้ม TOEIC

TOEIC คืออะไร

       TOEIC (Test of English for International Communication) คือการทดสอบภาษาอังกฤษ วัดความสามารถผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การธนาคาร การโรงแรมและบริษัทข้ามชาติต่างๆ นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่างๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของพนักงาน TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก คะแนนสอบที่มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

แนวข้อสอบ TOEIC

       เนื้อหาของการสอบ TOEIC ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skill จึงเน้น ทักษะการฟัง (listening) และการอ่าน (reading) เป็นหลัก แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบปรนัย (Multiple choice) มี 200 ข้อใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับการสอบแต่ละครั้ง

Section 1 Listening Comprehension การฟัง 100 ข้อ (ฟังจากเทปที่อัดไว้ ) 45 นาที แบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
  • Part 1 : Photographs 20 Questions (รูปภาพ 20 ข้อ)
  • Part 2 : Question – Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)
  • Part 3 : Short Conversations 30 Questions (บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)
  • Part 4 : Short Talks 20 Questions (บทพูดสั้น ๆ 20 ข้อ)
Section 2 Reading Comprehension การอ่านมี 100 ข้อ 1.15 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
  • Part 5 : Incomplete Sentences 40 Questions (ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ 40 ข้อ)
  • Part 6 : Error Recognition 20 Questions (วิเคราะห์ส่วนที่ผิดในประโยค 20 ข้อ)
  • Part 7 : Reading Comprehensive 40 Questions (การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

คะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและ การอ่าน 5-495 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC (อาจใช้เวลานานในการดาวน์โหลด)

ดาวน์โหลด CD (listening part) (อาจใช้เวลานานในการดาวน์โหลด)

ตารางสอบ TOEIC 2555/2012

ครั้งที่

สถานที่สอบ

วันสอบ ( Listening and Reading)

วันสอบ (Speaking and Writing)

1

กรุงเทพฯ

28 มกราคม

7 มกราคม

2

กรุงเทพฯ

25 กุมภาพันธ์

4 กุมภาพันธ์

3

กรุงเทพฯ

31 มีนาคม

3 มีนาคม

4

กรุงเทพฯ

28 เมษายน

7 เมษายน

5

กรุงเทพฯ

26 พฤษภาคม

12 พฤษภาคม

6

กรุงเทพฯ

30 มิถุนายน

2 มิถุนายน

7

กรุงเทพฯ

28 กรกฎาคม

7 กรกฎาคม

8

กรุงเทพฯ

25 สิงหาคม

4 สิงหาคม

9

กรุงเทพฯ

29 กันยายน

1 กันยายน

10

กรุงเทพฯ

27 ตุลาคม

6 ตุลาคม

11

กรุงเทพฯ

24 พฤศจิกายน

3 พฤศจิกายน

12

กรุงเทพฯ

22 ธันวาคม

1 ธันวาคม

ค่าสมัครสอบ 1500 บาท

กวดวิชา TOEIC

       ทีมสอนพิเศษ แนะแนว โดยพี่ๆที่มีประสบการณ์สอบและ/หรือ ผ่านการสอบ TOEIC มาแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนสอบที่สูงขึ้น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.