ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว IELTS ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

IELTS คืออะไร | แนวข้อสอบ IELTS | ตัวอย่างข้อสอบ IELTS
ตารางสอบ IELTS | กวดวิชา/ติวเข้ม IELTS

IELTS คืออะไร

       IELTS (International English Language Testing System) คือ การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมใน ต่างประเทศ หรือสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คล้ายกับการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการทดสอบระบบ American แต่สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวศึกษาต่อที่ประเทศ Australia, England, New Zealand หรือต่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ จะต้องใช้ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL อย่าใดอย่างหนึ่งก็ได้ IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา สำหรับการสอบ IELTS ผู้สมัครควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี

  การสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ คือ
 1. ACADEMIC MODULES เพื่อการศึกษาต่อ เป็นการทดสอบความพร้อมสำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า ทุกสาขา
 2. GENERAL TRAINING เพื่อการฝึกอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสายอาชีพ สายสามัญระดับมัธยม (ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา) เข้ารับการฝึกอบรมหรือฝึกงานในหลักสูตรต่างๆในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์

โดยผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและ การพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ

แนวข้อสอบ IELTS

       การสอบ IELTS ใช้ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบอย่างมีประสิทธิภาพใน 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และ์ คำศัพท์ในการใช้ภาษา

IELTS แบบ Academic
 1. Listening (30 นาที)
  • ฟัง 30 นาที (ฟังรอบเดียว) เขียนลงกระดาษคำตอบอีก 10 นาที
  • คำถามรวม 40ข้อ มีทั้ง choice และเติมคำ (ระวังตัวสะกด)
  • แยกเป็น 4 part จากง่ายสุดไปยากสุด
   part 1 เป็นเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน หรือการติดต่อแบบง่าย เช่น จองทัวร์ไปเที่ยว, ย้ายบ้านใหม่, การนัดหมายเป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนขึ้นไป  (ตอบแบบเติมคำ ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ที่อยู่ หรือศัพท์พื้นฐานง่ายๆ)
   part 2 เป็นคนพูด เกี่ยวกับข่าว,เหตุการณ์ต่าง ๆ,ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ (อาจมีทั้งตัวเลือกและเติมคำ)
   part 3 เป็นการสนทนาของบุคคลสองคน ถึงสี่คนเกี่ยวกับ การเรียน การทำงาน ฝึกงาน ฯลฯ เช่น พูดถึงการทำรายงาน,การหางานหลังเรียนจบ
   part 4 เป็นคนพูดคนเดียวเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการ (คำตอบส่วนใหญ่เป็นตัวเลือก)
 2. Reading (60 นาที)
  • รวมทั้งหมด 40 คำถาม ใช้เวลาประมาณ 60 นาที
  • แบ่งออกเป็น 3 part เริ่มจากง่ายไปยากเช่นเดียวกับ listening
  • มีทั้ง choice, เติมคำ, comprehension, T or F, Y or N, จับคู่ heading กับ paragraph
  • เป็นบทความทางวิชาการ เช่น ภาษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์
  อาจนำมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ในบทความใช้ศัพท์เฉพาะที่ยากมาก ๆ
  อาจใส่กราฟ หรือรูปภาพ ประกอบบทความด้วย
 3. Writing
  มีเวลาเขียน 2 Task รวม 60 นาที
  1. Task-one
   • เขียน 150 คำ 20 นาที
   • ให้อธิบายกราฟ,ตาราง ฯลฯ ให้เขียนในรูปแบบรายงาน
   • มีการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง รายละเอียด สรุป จุดเด่นที่แตกต่างของภาพ ไม่ต้องเขียนความเห็น
  2. Task Two (คะแนนหลักของส่วน Writing)
   • เขียน 250 คำ 40 นาที
   • เนื้อหาจะเกี่ยวกับหัวข้อทั่ว ๆ ไป เช่น ระบบการศึกษา, สิ่งแวดล้อม
   • เขียนความคิดเห็น (discussion essay) เช่น ระบบการเรียนที่รร. กับการเรียนทางไกล

  ทั้งสอง Taskจะต้องถูกเขียนแบบภาษาวิชาการ มีรูปแบบที่ถูกต้อง

 4. Speaking
  • สัมภาษณ์สดตัวต่อตัวกับอาจารย์ เลือกสัญชาติไม่ได้
  • การสัมภาษณ์จะถูกอัดไว้
  • คะแนนในส่วนนี้มาจาก Fluency, Grammatical, Pronunciation,Lexical resource
  • ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที แบ่งออกเป็นสามส่วน
  1. Intro & Interview (4-5 นาที)
   เป็นการสนทนาทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับครอบครัว การเรียน การทำงาน ฯลฯ
  2. Individual long term (3-4 นาที)
   มีหัวข้อมาให้  ให้เวลาเตรียมตัว 1 นาที และให้พูดตามหัวข้อนั้นประมาณ 2 นาที (ไม่ต้องกลัวว่าถ้าพูดเกินจะถูกหักคะแนน คนสัมภาษณ์จะบอกเองว่า พอก่อน) อย่าพยายามพูดน้อยกว่า 1 นาทีครึ่ง
  3. Two-way discussion (4-5 นาที)
   เป็นการพูดรายละเอียด เกี่ยวกับหัวข้อที่เราเพิ่งพูดจบไป เพื่อให้เราได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆลงไป

คะแนนจะออกหลังจากการสอบสองอาทิตย์ ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลสอบแยกเป็น 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง

9 – expert user 4 – limited user
8 – very good user 3 – extremely limited user
7 – good user 2 – intermittent user
6 – competent user 1 – non-user
5 – modest user  

หมายเหตุ  การศึกษาต่อในระดับ ป.โท มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการ 6.5 ขึ้นไป

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ IELTS

http://www.ielts.org/test_takers_information/test_sample.aspx

Reading For IELTS (Collins)

ตารางสอบ IELTS 2556/2013
Warning: include(templates/exam_schedule_IELTS.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/e9d0x1y4/public_html/ศึกษาต่อต่างประเทศ/IELTS.php on line 186

Warning: include(templates/exam_schedule_IELTS.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/e9d0x1y4/public_html/ศึกษาต่อต่างประเทศ/IELTS.php on line 186

Warning: include(): Failed opening 'templates/exam_schedule_IELTS.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php56/lib/php') in /home2/e9d0x1y4/public_html/ศึกษาต่อต่างประเทศ/IELTS.php on line 186

หมายเหตุ: วันสอบที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน (*) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง Academic modules และ General Training วันสอบปกติจะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

IELTS จัดสอบโดย British Council และ IDP

ค่าสมัครสอบ 5,900 บาท

สถานที่สอบ(เฉพาะกรุงเทพฯ) โรงแรมแลนด์มาร์ค สถานีรถไฟฟ้านานา

กวดวิชา IELTS

       ทีมสอนพิเศษ แนะแนว โดยพี่ๆที่มีประสบการณ์สอบและ/หรือ ผ่านการสอบ IELTS มาแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนสอบที่สูงขึ้น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.