ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว GRE ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

GRE คืออะไร | แนวข้อสอบ GRE | ตัวอย่างข้อสอบ GRE
ตารางสอบ GRE | กวดวิชา/ติวเข้ม GRE

GRE คืออะไร

       GRE หรือ Graduate Record Examination เป็นข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในอเมริกา (ยกเว้น Business School ต้องสอบ GMAT และ Law School ต้องสอบ LSAT) ปัจจุบัน ในประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบ มาเป็นแบบ Computer Adaptive Test (CAT) ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ กว่า 20 วัน ในแต่ละเดือน และรู้ผลสอบได้อย่างรวดเร็ว ผลสอบ GRE สามารถใช้ได้ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน

แนวข้อสอบ GRE

       การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

 1. การสอบทั่วไป (General Test) เป็นการสอบ เพื่อวัดทักษะของผู้สอบที่มีอยู่ โดยวัดออกมาในรูปของคะแนนความสามารถในการคำนวณ ความสามารถทางภาษา และความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การสอบใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที
   สอบนั้นประกอบไปด้วย multiple-choice สามส่วน คือ
  • Quantitative Section (คำถามคณิตศาสตร์)28 คำถาม 45 นาที
  • Verbal Section (Sentence Completion, Antonym, Reading Comprehension)30 คำถาม 30 นาที
  • Analytical Reasoning (Logic Games and Logical Reasoning)35 คำถาม 60 นาที

  อีกส่วนหนึ่งที่สอบแยกต่างหากคือ Essay Questions หรือ Writing Assessment.

  Essay Questions (Writing Assessment): เลือกว่าจะสอบเพื่อนำไปใช้เรียนต่อในสาขาวิชาใด เพื่อจะได้ทำข้อสอบให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ในการสอบแบบนี้จะมีอยู่สองคำถามให้ทำ โดยบทความแรกจะเป็นการให้เราออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งใช้เวลาสี่สิบห้านาที ส่วนที่สองนั้น จะให้เราวิเคราะห์ความเป็นเหตุและผลในข้อเขียนที่อ่านเป็นเวลาสามสิบนาที
 2. การสอบเฉพาะสาขาวิชา ( Subject Test ) เป็นการสอบ เกี่ยวกับวิชาหลักในสาขาที่นักศึกษาต้องการเข้าศึกษา มีทั้งหมด 16 วิชา ผู้สอบต้องตรวจสอบจากเอกสารของสถาบัน ว่าต้องการผลคะแนนการสอบ Subject Test หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ จะหมายถึงการสอบเฉพาะ General Test รายงานผลการสอบ

  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะพิจารณาคะแนนในส่วนของ Verbal และ Quantitative

         GRE จะเป็นการรายงานผลคะแนนสำหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่ง อาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ ทั้ง 3 ครั้ง ในคณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา จากผลที่ได้แต่ละครั้ง GRE จะไม่มีคะแนนติดลบเหมือน GMAT

  อัตราค่าสมัครสอบปัจจุบัน $120

  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.gre.org

ตัวอย่างข้อสอบ GRE

 

ตารางสอบ GRE 2011

ค่าสมัครสอบ 180$ ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า $25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ets.org/gre

กวดวิชา GRE

       ทีมสอนพิเศษ แนะแนว โดยพี่ๆที่มีประสบการณ์สอบและ/หรือ ผ่านการสอบ GRE มาแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนสอบที่สูงขึ้น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.