ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว GMAT ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

GMAT คืออะไร | แนวข้อสอบ GMAT | ตัวอย่างข้อสอบ GMAT
ตารางสอบ GMAT | กวดวิชา/ติวเข้ม GMAT

GMAT คืออะไร

       GMAT (Graduate Management Admission Test) คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจบางสถาบันในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา รวมทั้งประเทศไทย ก็กำหนด GMAT เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการสมัครเรียนต่อด้านธุรกิจและบริหารเช่นกัน ทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน), DBA, และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

       GMAT เป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple-Choice) ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านธุรกิจและบริหาร ACT ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาการสอบแบบคอมพิวเตอร์ เป็นผู้พัฒนาการสอบ GMAT และ Pearson VUE ซึ่งเป็นผู้นำในระดับโลกด้านการบริหารจัดการ การสอบแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินการสอบปัจจุบันการสอบ GMAT ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีศูนย์สอบนอกสหรัฐอเมริกามากขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอบทุกท่านจะสามารถเลือกลงทะเบียนสอบ GMAT ได้ทั้งในแบบ online หรือทางโทรศัพท์ โดยผู้สอบสามารถลงทะเบียนสอบ GMAT ที่ดำเนินการโดย Pearson VUE ได้

ผลสอบ GMAT

       ผลสอบ GMAT จะประกอบไปด้วยตัวเลขต่างๆ หลายส่วน ตัวเลขที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่คือผลคะแนนรวม ซึ่งจะอยู่ในช่วง 200-800 ซึ่งเป็นคะแนนในส่วนของ Math และ Verbal คะแนนในส่วนของ Verbal และ Math จะได้รับการจัดคะแนนแยกจากกัน โดยคะแนนจะอยู่ในช่วง 0 - 60 สำหรับแต่ละส่วน ในส่วนของการเขียนบทความหรือ Analytical Writing Assessment (AWA) จะมีช่วงคะแนน 0-6 โดยในข้อสอบ จะมีบทความ 2 บทความ ซึ่งแต่ละบทความ จะได้รับการประเมินผลจาก 2 ฝ่าย อย่างไรก็ดี คะแนนในส่วนของ AWA จะไม่ได้นำเข้าไปรวมกับคะแนนรวม

แนวข้อสอบ GMAT

เป็นการวัดความรู้ในการสื่อสารซึ่งรวมทั้งการอ่านและการเขียน, ทักษะการวิเคราะห์, และ ทักษะในการคำนวณ ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จในการเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจ จาก website ของผู้ออกข้อสอบ www.mba.com ระบุไว้ชัดเจนว่าข้อสอบ GMAT ไม่สามารถใช้วัดความสามารถในเรื่องต่อไปนี้

 • ความรู้เฉพาะทางของธุรกิจเช่น มาตรฐานของบัญชี หรือ กฎหมายธุรกิจ
 • ทักษะเฉพาะด้านของงาน (specific job skill) หรือเนื้อหาจากบทเรียนระดับปริญญาตรีด้านบัญชีและบริหาร
 • คุณสมบัติอื่นของการเป็นนักธุรกิจที่ดีเช่นความมุ่งมั่น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ข้อสอบ GMAT เป็นแบบ Computer-Adaptive Test (CAT) ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนคือ

 1. การเขียน (Analytical Writing Assessment : AWA) การเขียน essay 2 บทความ บทความละ 30 นาที ซึ่งต้องทำด้วยคอมพิวเตอร์
  ข้อสอบ GMAT เริ่มจากการทำข้อสอบเขียนก่อนเสมอ โดยจะมีรูปแบบของข้อสอบ 2 ลักษณะได้แก่
  1. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue) และ
  2. การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument)
 2. คณิตศาสตร์ (Quantitative Section)
  ข้อสอบมีรูปแบบสองลักษณะคือ
  1. Problem Solving ~24 ข้อ และ
  2. Data Sufficiency ~13 ข้อ

  หลังจากการพักจากข้อสอบการเขียน 10 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องทำโจทย์เลขแบบ multiple-choice จำนวน 37 ข้อ 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด

 3. ภาษาอังกฤษ (Verbal Section)
  โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นโจทย์แบบ multiple-choice จำนวน 41 ข้อโดยมีรูปแบบของข้อสอบสามลักษณะนั้นคือ
  1. การอ่าน (Reading Comprehension) ~14 ข้อ
  2. การวิเคราะห์ (Critical Reasoning) ~14 ข้อและ
  3. ไวยกรณ์และการเขียน (Sentence Correction) ~13 ข้อ

  หลังจากการพักจากข้อสอบคณิตศาสตร์แล้ว ผู้เข้าสอบสามารถพักหรือทำข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal) ต่อเนื่องเลยได้ โดยมีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้น 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด

การคิดคะแนนของ GMAT

จะมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทุกข้อ และการรายงานผลจะรายงานคะแนน 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาเฉพาะ ผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่ง อาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ ทั้ง 3 ครั้ง ในคณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลที่ได้แต่ละครั้ง คะแนน GMAT จะอยู่ระหว่าง 200- 800 คะแนน ส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำได้ประมาณ 250-700 ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ จะมีคะแนนในช่วง 0-6 ผู้ที่ไม่ทำข้อสอบทั้ง 2 ชุด คือ ทั้งการเขียนบทความ และการทำข้อสอบปรนัย จะไม่ได้รับผลคะแนน เนื่องจากถือว่าทำข้อสอบ ไม่สมบูรณ์ ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ GMAT ในประเทศไทย ให้เป็นแบบการสอบกับคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างข้อสอบ GMAT

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ GMAT

ตารางสอบ GMAT 2555/2012
  การดูตารางสอบจะต้องดูผ่านเว็บไซต์เพราะต้องเช็คว่ายังมีที่นั่งสอบว่างอยู่หรือไม่
 1. จะต้องเลือกศูนย์สอบก่อนโดยเข้าไปที่
  https://www.mba.com/mba/Service/Testing/Testing?Action=APPOINTMENTSEARCH
 2. หากเลือก Thailand จะมีศูนย์สอบอยู่ 2 แห่ง คือ กรุงเทพและ เชียงใหม่ เลือกจังหวัดที่ต้องการสอบ click next จะให้เลือกเดือนที่เราต้องการสอบ
 3. จากนั้นในแต่และเดือนจะระบุวันที่เราสามารถสอบได้(มีตำแหน่งว่าง)โดยสังเกตจาก แถบสีเทาในวันที่มาสามารถสอบได้เมื่อเอาเมาส์ไปวางจะเปลี่ยนเป็นรูปมือเมื่อคลิก 1 ครั้งจะขึ้นเวลาเริ่มสอบของวันสอบนั้นๆ
 4. เมื่อเลือกวันและเวลาแล้วให้เลือก Register now โดยใช้ E-mail และ Password เก่าสำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบ GMAT แล้ว หรือลงทะเบียนสมัครใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mba.com/mba

ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศไทย มี 2 แห่งด้วยกันคือ

 • กรุงเทพฯ:

                Pearson Professional Centers (Center ID: 50507)
                Bangkok Business Building,
                Level 10 Unit 1010,
                54 สุขุมวิท 21 กรุงเทพ 10110
                Tel: +66 2 664 3563

 • เชียงใหม่:

                A&A NEO TECHNOLOGY (Center ID: 51272)
                248/55-56 ถนนมณีนพรัตน์
                ศรีภูมิ เมือง, จังหวัดเชียงใหม่, 50200
                Tel: +66 53 227 500-2

กวดวิชา GMAT

       ทีมสอนพิเศษ แนะแนว โดยพี่ๆที่มีประสบการณ์สอบและ/หรือ ผ่านการสอบ GMAT มาแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนสอบที่สูงขึ้น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.