ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว GED ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

GED คืออะไร | แนวข้อสอบ GED | ตัวอย่างข้อสอบ GED
ตารางสอบ GED | กวดวิชา/ติวเข้ม GED

GED คืออะไร

       GED (General Educational Development) คือ การสอบที่เทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศ.น.) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่นๆสามารถสอบได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

       การสอบ GED ต้องสอบในรายวิชาที่กำหนด 5 วิชาซี่งประกอบไปด้วย Mathematics, Science, Social Studies, Language Art, Reading และ Language Art, Writing โดยในแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างน้อย 410 คะแนนขึ้นไปต่อวิชาและได้คะแนน รวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,250 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านตามข้อกำหนดของหลักสูตร หากผลสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องเว้นการสอบออกไป 3 เดือน นับจากวันที่สอบครั้งล่าสุด จึงจะสามารถทำการสอบใหม่ได้ โดยจะสอบเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่านหรือสอบใหม่ทั้งหมดก็ได้ ผู้สอบมีสิทธิสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้งภายในหนึ่งปี และผลคะแนนจะมีผลต่อเนื่องสามปีหากภายใน3ปีสอบไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่โดยนับคะแนนใหม่หมด

       สอบผ่านครบทั้ง 5 รายวิชาแล้วผู้สอบจะได้รับ GED Diploma (เมื่ออายุครบ 17 ปี บริบูรณ์) และ Transcript เพื่อนำไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของไทย ต้องนำ GED Diploma และ Transcript ที่ได้ไปเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่กองเทียบวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ ให้แล้วเสร็จ จากนั้นจึงสามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย (อินเตอร์)

แนวข้อสอบ GED
 1. Language Art, Writing แบ่งออกเป็น 2 part ซึ่งต้องสอบพร้อมกัน (149 นาที)
  Part I ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
  การอ่านบทความ (แต่ละบทความมีความยาวประมาณ 200-300 คำ) เช่น บทความที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ จดหมาย บันทึกการประชุม อีเมล์ต่างๆ ข่าวหรืองานเอกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และตอบคำถามให้ถูกต้องเกี่ยวกับไวยากรณ์และการใช้ โครงสร้าง  รูปประโยค การเชื่อมต่อประโยค  การสะกดคำ หรือ การเขียนผิด
  PartII เขียนเรียงความ  45 นาที
  เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด การให้คะแนนบทความนั้นจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เน้นประเด็นสำคัญ ความชัดเจนของโครงร่าง การใส่ความคิดเห็นใหม่ๆ และดูการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้คำ การสะกดคำและการเว้นวรรค ทั้งนี้จะไม่มีการกำหนดจำนวนคำ แต่ผู้สอบต้องเขียนให้ได้มากพอที่จะเข้าใจความหมาย สำหรับข้อสอบส่วนนี้ ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบโดยการพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
 2. Social Studies เป็นปรนัย 50 ข้อ และเวลาสอบ 85 นาที

  เนื้อหาที่จะทดสอบประกอบด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาและโลก รัฐบาลและประชากร ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ คำประกาศอิสรภาพของอเมริกา (U.S. Declaration of Independence) กฎหมายรัฐธรรมนูญของอเมริกา(U.S. Constitution) Federalist Papers, และคดีเกี่ยวกับ  Landmark Supreme Court

 3. Science เป็นปรนัย 50 ข้อ และเวลาสอบ 95 นาที

  ออกข้อสอบตามมาตรฐานเนื้อหาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSECS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์บนโลก อวกาศ การวัดผลการทดสอบจะประเมิน ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์และประเมินผล

  ตัวอย่างคำถาม
  (1) ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ: พันธุกรรม, การป้องกันโรค
  (2) ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม:การนำกลับมาใช้,มลภาวะและสภาพภูมิอากาศ
  (3) วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

  ครึ่งหนึ่งของข้อสอบจะวัดความเข้าใจในคำถามและอีกครึ่งหนึ่ง จะวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม มีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 20 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ ใช้เวลารวม 20 นาที

 4. Language Art, Reading  เป็นปรนัย 40 ข้อ และเวลาสอบ 65 นาที

  เนื้อหาส่วนนี้เน้นในเรื่องการอ่านวรรณกรรมทั้งที่เป็นวรรณคดี (literature ) และเรื่องที่เกิดขึ้นจริง (nonfiction) โดยในวรรณคดีที่อ่านอย่างน้อย 1 บทความจะมีคำถามที่เปรียบเทียบความเหมือน/ความต่าง สำหรับบทความที่เป็น nonfiction จะเป็นการอ่านเอกสารทางธุรกิจ เช่นคู่มือพนักงาน หรือบันทึกต่างๆ และอาจมีบทความอื่นๆ บทบรรณาธิการ บทภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์

 5. Mathematics เป็นปรนัยทั้งหมด50 ข้อ และเวลาสอบ 90 นาที
  การทดสอบทางคณิตศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  Part 1 อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ได้
  ซึ่งเตรียมไว้สำหรับผู้ทดสอบแล้ว เครื่องคิดเลขที่ใช้เป็นรุ่น (Casio fx -260 solar fraction) ดังนั้นอาจซื้อมาลองใช้ดูเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย เพราะจุดมุ่งหมายของข้อสอบส่วนนี้เน้นฝึกการใช้เครื่องคิดเลขเป็นหลัก
  Part 2 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขใดๆ
  คำถามประมาณ 20% ของทั้ง 2 ส่วนจะเป็นอัตนัย นอกจากนั้นเป็นปรนัย  บางครั้งมีข้อมูลให้ในลักษณะเป็นรูปภาพ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม หรือตาราง สัดส่วนเนื้อหาที่จะออกสอบประกอบด้วย การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 20-30%, การวัดรูปทรงเรขาคณิต 20-30%, การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 20-30%, และ พีชคณิตและฟังก์ชัน 20-30%

  คะแนนทั้ง 2 part จะนำมารวมกันเพื่อคิดเป็นคะแนนในส่วน Mathematics Test

  ตารางสรุปจำนวนข้อสอบและเวลาที่ใช้ในการสอบ GED

  • การสอบแบบเดี่ยวเป็นรายวิชา

   รหัสสอบ

   ชื่อวิชาทดสอบ

   จำนวนข้อสอบ

   เวลา(นาที)

   CE02

   Language Arts, Writing Part I and Part II

   50 + 1 essay

   149

   LA02

   Language Arts, Reading

   40

   65

   SS02

   Social Studies

   50

   85

   SC02

   Science

   50

   95

   MA02

   Mathematics Part I and Part II

   50

   90  • การสอบแบบเป็นชุด (Linked Packages)

   รหัสสอบ

   ชื่อวิชาทดสอบ

   จำนวนข้อสอบ

   เวลา(นาที)

   PT102

   Writing Skills Part I and Part II and Reading

   90 + 1 essay

   190

   PT202

   Social Studies, Science and Math

   150

   270

ตัวอย่างข้อสอบ GED

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ GED

ข้อสอบ GED เป็นแบบปรนัย (Multiple choices)และ essay โดยทุกวิชาทำการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

การสมัครสอบ
นักเรียนที่ต้องการสมัครสอบ ต้องสมัครสอบผ่านทางศูนย์ประเทศมาเลเซีย โดยการสมัครทาง Online ที่ www.prometric.com/GED สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ท่านต้องเข้ารับการปฐมนิเทศวิธีการสอบ GED เพื่อให้สามารถกรอกเอกสารสอบ ให้ถูกต้อง ท่านจะต้องนำหนังสือเดินทางไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ ในกรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ต้องมีบัตรประชาชน ไปแสดงตัวร่วมกับบัตรประจำตัวนักเรียนในวันเข้าสอบ แต่ถ้าจะให้ดี ให้ใช้หนังสือเดินทาง โดยสถานที่สอบอยู่ ชั้น 6 อาคารมณียา ถนนเพลินจิต (BTS ชิดลม)
ค่าใช้จ่ายในการสอบ
ขั้นตอนการจัดสอบนั้นผู้เรียนสามารถลงทะเบียนสอบได้ผ่านเว็บไซต์และชำระค่าสมัครสอบผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 • ค่าสมัครสอบแบบเดี่ยวเป็นรายวิชา

  Writing + Grammar Skills

  $ 147

  Reading

  $ 119

  Social Studies

  $ 119

  Science

  $ 119

  Mathematics

  $ 119

  รวม

  $ 623


 • ค่าสมัครสอบสอบแบบเป็นชุด (Linked Packages)

  ส่วนที่ 1 (Writing & Reading)

  $ 190

  ส่วนที่ 2 (Social Studies, Science & Mathematics)

  $ 243

  รวม

  $ 433

สถานที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร GED
 • หน่วย งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทดสอบ GED ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุดคือ ศูนย์ทดสอบ GED ณ ประเทศมาเลเซีย โทรศัพท์ 603-7628-3333
 • หน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง/ เทียบวุฒิการศึกษาสำหรับประเทศไทยนั้นคือ กองเทียบวุฒิ (ตึกหน้าข้างสระน้ำ) กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02-288-5790-1
ตารางสอบ GED 2555/2012
  การดูตารางสอบจะต้องดูผ่านเว็บไซต์เพราะต้องเช็คว่ายังมีที่นั่งสอบว่างอยู่หรือไม่
 1. จะต้องเลือกศูนย์สอบก่อนโดยเข้าไปที่ www.prometric.com/GED แล้ว click start
 2. เลือก Thailand แล้ว click next
 3. เลือก Schedule an Appointment แล้ว click next
 4. มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ GED ให้อ่านแล้ว click next
 5. มีกฎเกณฑ์ต่างๆให้อ่านเลือก I agree แล้ว click next
 6. Appointment Selection เลือกวิชาที่ต้องการสอบ แล้ว click next
 7. เมื่อมาถึงหน้านี้จะเป็นสถานที่และแผนที่ต้องการสอบซึ่งเมืองไทยมีศูนย์สอบแห่งเดียวที่กรุงเทพฯ คืออาคารมณียา (รถไฟฟ้าชิดลม) เลือก Schedule an Apppointment
 8. จากนั้นในแต่และเดิอนจะระบุวันที่เราสามารถสอบได้(มีตำแหน่งว่าง)โดยสังเกตจาก ในวันที่สามารถสอบได้เมื่อเอาเมาส์ไปวางจะเปลี่ยนเป็นรูปมือเมื่อคลิก 1 ครั้งจะขึ้นเวลาเริ่มสอบของวันสอบนั้นๆ
 9. เมื่อเลือกวันและเวลาสอบจากนั้น click next กรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ GED และชำระเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.prometric.com/GED

กวดวิชา GED

       ทีมสอนพิเศษ แนะแนว โดยพี่ๆที่มีประสบการณ์สอบและ/หรือ ผ่านการสอบ GED มาแล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนสอบที่สูงขึ้น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.