ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ

BTEC คืออะไร | Undergraduate | Postgraduate | Reference Wikipedia

BTEC คืออะไร

BTEC (Business & Technology Education Council) คือ คณะกรรมาธิการการศึกษาของภาคธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสภาทางการศึกษาของสหราชอาณาจักรอังกฤษที่ให้คุณวุฒิทางด้านวิชาชีพโดยตรง โดยครอบคลุมวิชา Art and Design , Business , Construction , Health and Care , IT and Computing , Land-based , Media, Music & Performing Arts , Science , Public Services และ Travel and Tourism ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยเปิด 2 คณะ คือ คณะการบริหารธุรกิจ (Business) และ คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Travel and Tourism) ซึ่ง ผู้เรียนที่เรียนระดับ 5 ของ BTEC หรือ จบเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น จะเรียนต่อระดับ 5 โดยได้วุฒิที่เรียกว่า HND หรือ Higher National Diploma ซึ่งเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ที่เมื่อผู้เรียนเรียนจบจะได้รับคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับการเรียนปีที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยของอังกฤษ และถ้าผู้เรียนที่ถือ HND ต้องการจบวุฒิระดับปริญญาตรีก็จะไปเรียนปีที่ 3 หรือปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอังกฤษโดยตรง

Undergraduate

ในประเทศอังกฤษ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (Bachelors Degree) หลักสูตรส่วนใหญ่ 3 ปี ทั้งนี้ ผู้เรียนที่เป็นคนไทยสามารถเลือสอบเข้าและเรียนที่ประเทศอังกฤษทั้งหมด 3 ปี หรือ เรียนที่เมืองไทย 2 ปีและปีสุดท้ายที่อังกฤษที่ศูนย์การศึกษาของ UK Exam Board Edexcel ของแต่ละประเทศ โดยในประเทศไทยมีเปิดที่ อาคารวานิสสา ชั้น 17 ถนนชิดลม เพลินจิตร

ในหลักสูตรปริญญาตรี Undergraduate ซึ่งรวมทั้ง BTEC HND และระดับปริญญาตรีนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน

  1. BTEC HND (Higher National Diploma) ผู้ที่จบหลักสูตรนี้ถือว่าได้มีคุณวุฒิสูงกว่าอนุปริญญา แต่ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 โดย เทียบเคียงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของไทย หลักสูตรดังกล่าวเป็นเป็นหลักสูตร Diploma 2 ปี สามารถเรียนที่เมืองไทยแล้วสามารถโอนหน่วยกิต ไปเรียน ปีสุดท้าย ในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษได้ หากเรียนโปรแกรมนี้ แล้วนักเรียนจะประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเรียนไปได้ 3 ปี จนจบปริญญาตรีโปรแกรมนี้ รับรองโดย Edexcel ของสหราชอาณาจักร ได้รับการยอมรับในระดับสากล หลักสูตรดังกล่าวออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการผสมผสานข้อดีของการเรียนในสายสามัญ( Academic) กับสายอาชีพ( Competency) เข้าด้วยดัวยกัน ที่สำคัญไม่ต้องสอบแต่เป็นการประเมินจากผลงานโครงงานโดยตัวแทนจากประเทศอังกฤษ

    พิเศษ++ เรียนหลักสูตร BTEC HND กับ IVBE ที่ตึกวานิสสา เซ็นทรัลชิดลม สถาบันที่ ผู้เรียนได้รับวุฒิการศึกษาในการศึกษาที่ประเทศไทยเทียบเท่ากับการศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ สนใจสมัครเรียน ที่นี่

  2. ปริญญาตรี (Bachelors Degree) หลักสูตรส่วนใหญ่ 3 ปี ยกเว้นบางสาขาเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ( 4 ปี) สถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี) ทันตแพทย์ ( 5 ปี) สัตวแพทย์ ( 5 ปี) แพทย์ ( 6 ปี)

           การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาดังนี้ General Requirement ( คุณสมบัติทั่วไป) คือ ได้รับประกาศนียบัตร GCSE และ GCE "A" Level หรือ GNVQ ระดับ Advanced หรือ Higher National Diploma (HND) หรือ IB (International Baccalaureate)

Postgraduate

postgraduate หมายถึงการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีมี 3 ระดับ

  1. Postgraduate Certificate / Diploma หลักสูตร 9 เดือนถึง 1 ปี รับผู้สำเร็จปริญญาตรี
  2. Master Degree หลักสูตร 1-2 ปี รับผู้สำเร็จปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี ปริญญาที่ให้ได้แก่ MSc., MA, MBA, M.Phil, LLM, MEng.
  3. Doctoral Degree หลักสูตรการทำวิจัยใช้เวลา 3-4 ปี ปริญญาที่ให้คือ Doctoral of Philosophy (Ph.D./D.Phil) มหาวิทยาลัยส่วนมากรับผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตร M.Phil
Reference Wikipedia

HND is a higher education qualification of the United Kingdom. A qualification of the same title is also offered in Malta, Nigeria and some other countries with British ties. This qualification can be used to gain entry into universities, and is considered equivalent to the second year of a three year university degree course.

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.