ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ADMISSION ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

Admission คือ ระบบกลางที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Central University Admissions System: CUAS)ซึ่งใช้แทนระบบเดิมคือเอนทรานซ์ ในปีการศึกษา 2555 มีองค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดังนี้

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 6 ภาคเรียน (GPAX)  20%
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2555 ให้ค่าน้ำหนัก 30%,
 3. GAT General Aptitude Test หมายถึง การสอบความถนัดทั่วไป ด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 % และ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อีก 50%)10-50 %
 4. PAT Profressional and Academic Aptitude Test หมายถึง ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  มีตั้งแต่ PAT 1 - PAT 7
      PAT 1  ความถนัดทางคณิตศาสตร์
      PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
      PAT 3  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
      PAT 4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
      PAT 5  ความถนัดทางครู
      PAT 6  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
      PAT 7  ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ  ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน บาลี อาหรับ0-40 %

ทั้งนี้องค์ประกอบที่ 1 และ 2 จะต้องถ่วงน้ำหนักโดยผลสอบ O-NET เป็นรายบุคคลก่อนนำไปใช้ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะเป็นผู้จัดสอบ O-NET

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้วต้องมีสำเนาวุฒิบัตรการศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)ที่ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
 2. สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนภาคเรียนสุดท้ายต้องมีคำรับรองท้ายใบสมัครหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่แสดงผลการศึกษาล่าสุด ที่ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
 3. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ระบุเลขประจำตัวนักเรียนไว้ ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า 15 ปีให้ใช้ทะเบียนบ้านแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป เป็นรูปถ่ายที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เขียนชื่อ–สกุลด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนที่ด้านหลังของรูป

ข้อปฏิบัติในการสมัคร

ขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การทดสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทำการสอบแบบทดสอบต่างๆที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้
 2. 1.1 การสอบวิชาเฉพาะ
  (1) วิชาความถนัด จัดสอบในช่วงเดือนตุลาคมจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  (2) วิชาภาษาต่างประเทศจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

  1.2 การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) จัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 3. การสมัครเข้าศึกษาฯ

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางยื่นใบสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชาในช่วงต้นเดือนเมษายนผู้สมัครสามารถเลือกได้ครั้งละไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/ประเภทวิชา)ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/ประเภทวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาได้กำหนดไว้ก่อนการสมัครหากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำคะแนนสอบรายวิชาที่ได้มารวมคะแนนหลังจากนั้น จะนำมารวมกับคะแนนที่คำนวณจากผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ GPA กลุ่มสาระ) เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาเฉพาะจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
 3. สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) หรือโครงการลงทะเบียนเรียนตามเวลาและความสามารถของนักเรียน (ลบส.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548 นี้
 4. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

    ขั้นตอนในการสมัครแบ่งได้เป็นดังนี้

 1. ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/ประเภทวิชาที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษา
 2. สมัครสอบวิชาเฉพาะ
 3. สมัครสอบ O – NET
 4. สมัครเข้ามหาวิทยาลัย
 5. ประกาศผลการคัดเลือก

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

       ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบหรือถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาทีและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 1 ชั่วโมงครึ่งนับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ
 2. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบและกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ต่างด้าวจะต้องนำหลักฐานที่อยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
 3. ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ในบัตรประจำตัวประชาชนตามตัวผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้ามาสอบมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
 4. ห้ามนำกระดาษใดๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใดๆพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Talking Dic) ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่นเครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ ถ่ายรูปได้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลและไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนกรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ฯ จะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบโดยผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นและหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ คือ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ วงเวียนและอุปกรณ์การสอบวิชาปฏิบัติตามที่ประกาศให้ทราบในวันประกาศแผนผังที่นั่งสอบเท่านั้นเข้าห้องสอบได้
 6. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆกรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบโดยที่ผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบ ทุกรายวิชานอกจากนี้จะตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี
 7. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ)ห้ามผู้เข้าสอบส่งกระดาษคำตอบด้วยตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ
 8. ขณะหมดเวลาห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้วและห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 9. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพห้ามสวมรองเท้าแตะ
 10. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบแต่ละวิชา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตรวจข้อสอบตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายในกระดาษคำตอบ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.