ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว SMART-II ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

SMART-II คืออะไร | แนวข้อสอบ SMART-II | ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II
ตารางสอบ SMART-II | กวดวิชา/ติวเข้ม SMART-II

SMART-II คืออะไร

       SMART-II (Scholastic Management Aptitude Requirement Test) คือ แบบทดสอบที่จัดขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท(SMART-II for Graduate Level) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการต่างๆ ได้แก่ ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBA-HRM) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) และ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) โดยในแต่ละโครงการ จะมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความต้องการแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้โครงการสามารถคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

แนวข้อสอบ SMART-II

       ข้อสอบ SMART-II มุ่งวัดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้สมัคร มี 2 ส่วน ดังนี้

  1. การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 40 ข้อ 1 ชั่วโมง

    ข้อสอบส่วนนี้จะวัดความสามารถในการตัดสินใจเลือกข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยในส่วนแรกผู้เข้าทดสอบจะต้องเลือกชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการหาคำตอบ (ประสิทธิภาพ) และในส่วนที่สองผู้เข้าทดสอบต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง (ประสิทธิผล) ซึ่งผู้เข้าทดสอบจะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างเพียงพอในการทำแบบทดสอบส่วนนี้

  2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 40 ข้อ 1 ชั่วโมง

    เป็นการประเมินทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆคือ ความสามารถในการทำความเข้าใจจากการอ่านและความสามารถในการวิเคราะห์ เนื่องด้วยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสำหรับการอ่านตำรา บทความ หรือเอกสารประกอบ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเรียนและเพื่อใช้ในการถกเถียงแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน แสดงความเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่มประกอบการศึกษา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานทางบริหารธุรกิจ การสอบและการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำภาคนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษารวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลและการระบุทัศนะของผู้เขียนออกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบทความ นอกจากนี้การประเมินยังเน้นการวิเคราะห์ข้อความอย่างสมเหตุสมผลของผู้เข้าทดสอบด้วย

เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 8 คะแนน ตอบผิดติดลบ 3 คะแนน ไม่ตอบได้ 0 คะแนน การตอบมากกว่า 1 ข้อ ได้ 0 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ SMART-II

ตารางสอบ SMART-II 2556/2013
Warning: include(templates/exam_schedule3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/e9d0x1y4/public_html/ติวสอบตรง-จุฬา-ธรรมศาสตร์/SMART-II.php on line 116

Warning: include(templates/exam_schedule3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home2/e9d0x1y4/public_html/ติวสอบตรง-จุฬา-ธรรมศาสตร์/SMART-II.php on line 116

Warning: include(): Failed opening 'templates/exam_schedule3.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php56/lib/php') in /home2/e9d0x1y4/public_html/ติวสอบตรง-จุฬา-ธรรมศาสตร์/SMART-II.php on line 116

ค่าสมัครสอบ SMART- II 750 บาท/ครั้ง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://smart.bus.tu.ac.th/

กวดวิชา/ติวเข้ม SMART-II

       โดยทีมสอนพิเศษ แนะแนว โดยพี่ๆจากสายตรงในคณะที่ต้องการสอบเข้าจากธรรมศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในคณะที่น้องต้องการสอบเข้าด้วย

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.