ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ความสำคัญของการ กวดวิชา

       การกวดวิชา หมายถึง การเรียนเพิ่มซึ่งจะพิเศษไปจากที่ได้เรียนในชั้นเรียนปกติ เพื่อเป้าหมายให้สอบเข้าสถาบันใดสักแห่ง มากไปกว่านี้
คำว่ากวดวิชายังกินความหมายไปถึงการเรียนพิเศษ (Special Learning) การติว (Tutorial Learning) การเรียนเสริม (Extra Learning) สรุปคือ การเรียนนอกเหนือจากที่เรียนในโรงเรียนเป็นการกวดวิชาทั้งหมด

       ประเทศที่มีการกวดวิชาสูงมาก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกวดวิชาสูงถึงร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด ส่วนตัวเลขในประเทศเกาหลีใต้ก็สูงถึงร้อยละ 59 สำหรับในประเทศไทยประมาณกันว่ามีนักเรียนกวดวิชาประมาณร้อยละ 30 จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการกวดวิชาสูงล้วนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นการกวดวิชา จึงไม่เป็นเพียงการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่า แต่ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้ดีขึ้นด้วย

จากผลสำรวจผู้เรียนกวดวิชาจากสวนดุสิตโพลล์พบว่า การกวดวิชามีจุดเด่น เทียบกับการเรียนในโรงเรียนดังนี้
อันดับ 1 ติวเตอร์มีการสรุปเนื้อหาที่กระชับและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 53.00 %
อันดับ 2 แนวการสอนและเทคนิคการจำสามารถนำมาใช้ได้ 18.03 %
อันดับ 3 มีวิธีการสอนที่สนุก ไม่เครียดจนเกินไป 14.21 %
อันดับ 4 อาจารย์ผู้สอนพิเศษมีความสามารถและประสบการณ์ 12.57 %
อันดับ 5 บรรยากาศในการเรียนดึงดูดความสนใจ 2.19 %
"Bringing Top UK Qualifications to Thailand"
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.